İNSAN KAYNAKLARI

ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ DAHİLİ TEL
İbrahim CİCİ Sağlık Memuru İnsan Kaynakları   1131
Mömin BÜYÜKSÜNNETÇİ V.H.K.İ İnsan Kaynakları  1130
Tolga TELLAN V.H.K.İ İnsan Kaynakları  1132
Sevda ADIMAN EBE İnsan Kaynakları  1134
Ebubekir POLAT Çevre Sağlık Teknisyeni Arşiv  1171
Hacer HIDIŞ Yardımcı Hizmetler Arşiv  1171
Vahdettin SÖYLEMEZ Teknisyen Evrak Kayıt  1169
İrfan KAYA Yardımcı Hizmetler Evrak Kayıt  1169
Necmettin EKŞİSU Memur Evrak Kayıt  1169
Şükran DEMİRCİ Yardımcı Hizmetler Santral  0
Ebru KILIÇ İşçi Santral  0

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜGÜ

1. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,

2. Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzerİ özlük işlemlerini yürütmek,

3. Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak,

4. Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,

5. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

6. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İDARİ TAHAKKUK VE MALİ İŞLER

ADI SOYADI ÜNVANI BİRİMİ DAHİLİ TEL
Yusuf TURAN Şef Maaş Mutemetliği  1139
Murat EZİRMİK Sağlık Memuru Maaş Mutemetliği  1139
Fatih OKCİ İşçi Maaş Mutemetliği  1139
Necmi İNCE V.H.K.İ. Döner Sermaye  1141
Ömer Tuğrul KILIÇ V.H.K.İ. Döner Sermaye  1141
Mustafa UĞRAŞ Ayniyat Saymanı Ambar   1142
Muhsin AYDENİZ Taşınır Kayıt Görevlisi Ambar  1142
Hüseyin ŞENYAYLA Taşınır Kayıt Görevlisi Ambar  1140
Haluk YEŞİLYURT V.H.K.İ. Lojman  1140
Havva AKPUNAR İşçi Lojman  1140
Dursun KÜÇÜKOĞLU Teknisyen Fotokopi  1173
Ömer ACAR Yardımcı Hizmetler  Terzi  1170
Haki İBİŞ Yardımcı Hizmetler Kaloriferci  
Osman YAPICI Yardımcı Hizmetler    
Murat BEDİR V.H.K.İ. Satın Alma  1166
Ercan KAYA Tıbbi Sekreter Satın Alma  1164
Lokman CAMCI V.H.K.İ. Satın Alma  1157
Halil İbrahim DENİZ V.H.K.İ. Satın Alma   1158
Halil İbrahim KESKİN V.H.K.İ. Satın Alma   1158
Ersan ERDOĞMUŞ V.H.K.İ. Satın Alma  1158
Zafer GÜVENSİN  Yardımcı Hizmetler Satın Alma   1157

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1. 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,

2. Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,

3. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

4. İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

5. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,

6. Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak,

7. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

8. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

TAHAKUK VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1. İl düzeyinde mali kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,

2. Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

3. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt, vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak yürütmek,

4. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,

5. Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,

6. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

7. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

YATIRIM BİRİMİ

 

ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ TEL
Gökhan İNCESU Makina Mühendisi  1160
Mesut Nebi KIZILKUŞ İnşaat Mühendisi  1159
Murat AKYOL Elektrik  Elektronik Mühendisi  1163
Orhan KOŞAN İnşaat Teknikeri  1166

 

YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,

2. Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak,

3. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,

4. İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,

5. İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

6. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,

7. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

ŞOFÖRLER

ADI SOYADI ÜNVANI DAHİLİ TEL
Adnan KILIÇ Baş Şoför 1175
Halil GÜLTEKİN Şoför 1175
Ertuğrul KARACA Şoför 1175

Yüklenmiş dosya bulunamadı.

 

YUKARI